Wai Qi B-delen

Wai Qi betyder yttre livskraft. För Biyunmetodens instruktörer erbjuds tillfälle att öka förmågan att hantera qi i arbete och dagligt liv. Här arbetar man framför allt med stilla metoder med syfte att nå dolda potentialer.

4 djupa metoder av wai qi lärs ut:

  • De fem elementens stilla qigong, – En kraftfull djupdykning i den metodik Fan Xiulan beskriver som den mycket värdefull för vår hälsoutveckling. Här fördjupar vi förmågan och förståelsen till hur vi utvecklar vår en medveten relation med våra inre organ och länkar dessa samman för att på så sätt uppnå ett inre kretslopp för hälsa.
  • Guanyin och havet – En underbar metod där vi sätter oss i samklang med Guan Yins kraft – medkänslan och läkandets gudinna. En mycket meditativ träning i samklang med havet och dess livsenergi.
  • Sol, stjärna och månmetoden – Nu går vi på djupet med hur vi kan komma i direkt kontakt med himlens krafter med syftet att rensa oss från obalanser och sjukdomar (gammalt bagage) och låta himlens livskraft fylla oss med ny inspiration.
  • På Wai Qi A lärde vi oss grunderna för hur vi också kan förmedla naturens livskraft till andra, på denna kurs tar vi med Fan Xiulans gudning, den kunskapen och förmågan till en helt ny nivå och lär oss även hur vi kan behandla på avstånd…

För Biyunmetodens instruktörer erbjuds tillfälle att öka förmågan att hantera qi i arbete och dagligt liv. Här arbetar vi framför allt med stilla qigong med syfte att nå dolda potentialer.

Observera att kursen ingår i utbildningen till Dong Gong instruktör! Vi rekommenderar alla våra instruktörer att gå denna kurs och tillägna sig dessa värdefulla redskap. Kursen är också öppen för den som gått Wai Qi A och vill fördjupa sina insikter och hälsoeffekter.Undervisning ges direkt av Grandmaster Fan Xiulan.

Kursen är en intensiv 2 dagars kurs för dig som verkligen vill fördjupa dig i livskraftens potentialer.

Förkunskaper: Öppen för alla som gått Wai Qi A-delen.

För aktuell kurs i Wai Qi B-delen se vårt kursprogram

Denna kurs hålls vanligtvis vartannat år.